[et_pb_progressbar_box _builder_version=”3.17.2″]

[/et_pb_progressbar_box]

Aardbevingsschade: het Grote
Groningse Dilemma

… en de toegevoegde waarde van de (taxerend) rentmeester

Leestijd:

Nieuws & blog Blog Aardbevingsschade: het Grote Groningse Dilemma
[et_pb_progressbar_start_box _builder_version=”3.0.74″]

[/et_pb_progressbar_start_box][et_pb_post_top_box _builder_version=”3.0.106″]

Meet us at air mic 2017

Leestijd:

[/et_pb_post_top_box]

Niet zondermeer. En wel om een vijftal (niet uitputtend bedoelde) redenen:

  1. De Groningse opgave is te typeren als een monsteropgave. In de loop der tijd is de afhandeling complexer geworden, zoniet een spagaat. Niet alleen door de omvang van het aantal claims, maar ook door de complexiteit van de claims in combinatie met de versterkingsopgave.
  2. De belangen van de diverse stakeholders zijn groot en zorgen tot op de dag van vandaag voor verdeeldheid. Dat is niet in het belang van de individuele eigenaar/ individuele claimant.
  3. De afhandeling van de claims is een oerwoud van organisaties, regelingen, protocollen, richtlijnen, adviezen en rapporten geworden. Er is niet één loket, er zijn verschillende regelingen voor verschillende schades en opgaves. De claimant moet telkens zelf uitzoeken wat hij waar en wanneer kan claimen.
  4. Bij de afhandeling wordt gezocht naar houvast, in de vorm van veelal technische protocollen, adviezen, beschouwingen en bevindingen. Deze klinische, technische benadering vindt niet altijd draagvlak, doet niet altijd recht aan de achterliggende problematiek waarbij de aardbevingsschade maar een deel van of de versterker/ versneller van het probleem is.
  5. Als tegengeluid klinkt daarbij de wens om ‘ruimhartig’ te vergoeden. Maar wat is dat eigenlijk? En is dat dan ook de oplossing? Wat voor de één ruimhartig is, is voor de ander waarschijnlijk (te) zuinig. Een moreel dilemma.

Geld alleen is niet altijd de oplossing

Juist om aan discussies een eind te maken, worden voor de afhandeling van de opgaves specialisten en adviseurs ingeschakeld. Bovenstaande illustreert echter dat alleen een technisch advies of rapport de oplossing lang niet altijd binnen handbereik brengt. Dat geldt ook voor het ‘ruimhartig vergoeden’ (hogere uitkeringen). Geld alleen is niet altijd de oplossing. Bij de acceptatie van het aanbod speelt wederzijds begrip en vertrouwen een cruciale rol. Een goede communicatie en het managen van verwachtingen is daarbij essentieel en dient mijns inziens onderdeel van de oplossing te zijn.

Dit vereist dus, naast een verandering van de huidige werkwijze, de inzet van de juiste soort mensen. Mensen die naast een inhoudelijke bijdrage, de verwachtingen kunnen managen, de bureaucratie kunnen doorgronden en kunnen bijdragen aan het omzetten van individuele problemen en bedreigingen in een kans, een oplossing.

Deze bijdrage is daarom een warm pleidooi om, in deze fase van de Groninger problematiek, (ervaren) rentmeesters in te zetten die gewend zijn om, vaak vanuit hun persoonlijk kennis en ervaring, mee te denken, bruggen te slaan en met oog voor het individuele belang. Vertrouwen wekken en bewaken dat het vertrouwen niet geschaad wordt. Maar ook weten waar de grens ligt en bewaken dat de grenzen niet overschreden worden. Dat alles naast c.q. met gevoel voor het technisch / inhoudelijk aspect.

Integrale aanpak aardbevingsschade

Ook is deze bijdrage een warm pleidooi om de huidige, sterk ‘enkel-issue’ georiënteerde aanpak te veranderen en meer integraal te gaan denken en werken. Een voorbeeld daarvan is het door onder andere mijn collega Martin Visscher opgezette Programma Groninger Schuren en Stallen. Daarbij wordt niet alleen aardbevingsschade vergoed, maar wordt ook een verbetering van de agrarische bedrijfsvoering bewerkstelligd, doordat sloop en aardbevingsbestendiger nieuwbouw wordt gerealiseerd en waarbij tevens aandacht is voor landschappelijke inpassing.

Verandert er nu niets in de sterk technisch benaderde ‘enkel-issue’ aanpak, dan is vrees ik in Groningen de ‘wet tot behoud van ellende’ van kracht. Nu is het moment om de negatieve teneur te veranderen en te komen tot een effectieve aanpak.

[et_pb_quote_block quote_author_name=”René Timmer” _builder_version=”3.15″]Er komen veel aspecten aan de orde bij het taxeren van een perceel grond.

[/et_pb_quote_block][et_pb_coauthors_box _builder_version=”3.0.90″]

[/et_pb_coauthors_box][et_pb_progressbar_end_box _builder_version=”3.0.74″]

[/et_pb_progressbar_end_box]

[et_pb_office_box _builder_version=”3.17.2″ office=”10683″ /][et_pb_office_box _builder_version=”3.17.2″ office=”11964″ /]

Share This