Posts van Folkert Olthof

grondzaken & rentmeesterij | taxaties

De bedoeling van de wetgever bij het Pachtprijzenbesluit, zijnde het benaderen van de balans tussen het belang van de verpachter (vervangingswaarde c.q. beschikbaar gestelde vermogen) en het belang van de pachter (gebruikswaarde), komt tot uiting in de markt. De markt wordt immers gevormd door de wisselwerking tussen een redelijk handelend gebruiker (koper danwel huurder/pachter) en een redelijk handelend verkoper (danwel verhuurder/verpachter). Bij het vaststellen van de pachtprijs dient derhalve aansluiting te worden gezocht bij marktgegevens, hetgeen bovendien goed mogelijk is.

grondzaken & rentmeesterij

Hoge grondprijzen en forse investeringen leiden ertoe dat agrariërs zoeken naar alternatieven voor grondbezit, zoals agrarische erfpacht.

grondzaken & rentmeesterij

Pachters accepteren niet meer automatisch pachtgrond voor opnieuw een jaar. Op basis van een concrete berekening wordt pachtgrond soms ‘opgegeven’. Pachters die de grond niet perse nodig hebben, maken plaats voor pachters die de grond hard nodig hebben.