Onze diensten

BOG

Bij taxaties voor (her)financieringen is het uitgangspunt altijd marktwaarde. Meer dan in het verleden wordt de kwaliteit van de rapporten getoetst. Wij zijn gewend om onze rapporten te onderbouwen met marktcijfers en om de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de waardering aan het papier toe te vertrouwen. Wij zijn trots op de complimenten die we krijgen (van opdrachtgevers én achterliggende financiers) over de hoogstaande kwaliteit van onze rapporten. Onze kennis en klantenkring is zeer breed op dit gebied. Onder andere agrarische bedrijven, garagebedrijven, industrie, overheid en instanties met grote vastgoedportefeuilles maken gebruik van onze diensten. Met regelmaat betreffen dit incourante objecten waar de expertise van onze taxateurs uitstekend tot zijn recht komt.Naast taxaties voor (her)financieringen voeren wij ook taxaties uit voor onder andere fiscale doeleinden, jaarrekeningen, aan-/verkoop, purchase price allocations. Neem contact met ons op om te informeren hoe wij uw taxatievraagstuk kunnen oplossen.

Taxaties van vaste activa
Van vastgoed en technische installaties tot inventarissen en inboedels
Wij verrichten taxaties van:

 • vastgoed
 • inventarissen
 • inboedels
 • technische installaties en machines
 • industriële installaties
 • elektronica
 • kostbaarheden
Taxaties voor alle doeleinden
Van verzekeringen en verkoopwaarde tot de bepaling van de hoogte van belastingen
Taxaties bewijzen hun nut op de meest uiteenlopende gebieden. Wij geven taxaties af voor onder andere:

 • balanswaarderingen (IFRS, actuele waarde)
 • verzekeringsdoeleinden – waardoor er bij schade geen discussie ontstaat over de waarde
 • financieringsdoeleinden, zoals hypotheken
 • aankoop en verkoop
 • belastingen (WOZ)
 • grondverwerving
 • onteigening
 • nadeelcompensatie
 • planschade
Lidmaatschappen en certificeringen
De juiste deskundige voor uw project
Onze taxateurs beschikken over de volgende certificeringen:

 • RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), ’s werelds belangrijkste certificeringsinstantie voor vastgoedtaxaties
 • VRT, het Verenigd Register van Taxateurs
 • NRVT, het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
 • TMV, Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken

Onze rentmeesters zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, de vastgoeddeskundigen op  het gebied van stad, land en infrastructuur.

Onteigening
Taxatie van volledige schadeloosstelling & deskundige bijstand

Onteigening is het meest ingrijpende instrument dat de overheid kan inzetten om eigenaar van een onroerende zaak te worden. De onteigeningsprocedure is dan ook aan strikte voorwaarden gebonden. Ook kent de Onteigeningswet veel jurisprudentie. Wij zijn volledig op de hoogte en kunnen met onze kennis en ervaring slagvaardig namens u optreden.

Hoe helpen wij overheden?

 • wij taxeren de volledige schadeloosstelling voor particulieren eigendommen, bedrijfsonroerendgoed, agrarisch onroerend goed of incourante panden
 • wij voeren minnelijke onderhandelingen, om overeenstemming te versnellen
 • wij assisteren in administratieve en gerechtelijke procedures

Hoe helpen wij eigenaren, pachters en huurders?

 • een vrijblijvend, kosteloos gesprek, om ons te verdiepen in uw situatie – ten behoeve van oordeelsvorming
  en indien u besluit ons in te schakelen
 • bepaling van volledige schadeloosstelling
 • begeleiding van het proces (zogenaamde ‘deskundige bijstand’), vanaf het beginstadium
 • het voeren van onderhandelingen voor een minnelijke schikking
Planschade en nadeelcompensatie
Risicoanalyse, preventieadvies en onderzoek schadeclaims

Bij het realiseren van vastgoedplannen – bijvoorbeelde de aanleg van een weg of bedrijventerrein – kunnen partijen te maken krijgen met planschade of nadeelcompensatie. Als gevolg van een planologisch besluit kan de waarde van een onroerende zaak worden aangetast. Ook kunnen de gebruiks- of bouwmogelijkheden afnemen. Tot slot kunnen planologische besluiten leiden tot omzetderving van ondernemingen.

Met onze planschaderapportage bepalen wij wat de impact is van de gewijzigde planologische situatie op de waarde van onroerende zaken. Wij helpen uitvoerders bij het minimaliseren van het risico. Met een risicoanalyse brengen bij het planschaderisico van de beoogde ontwikkeling in kaart. Ook adviseren wij hoe u planschade kunt voorkomen of minimaliseren.

Wij onderzoeken bovendien de juistheid van ingediende schadeclaims en adviseren over de vorm en omvang van de schadevergoeding.

Share This