Grondzaken & rentmeesterij

Advies en begeleiding bij veranderende bestemmingen van landelijk en industrieel gebied

[et_pb_office_box _builder_version=”3.17.2″ office=”10683″ /][et_pb_office_box _builder_version=”3.17.2″ office=”11964″ /]

Veranderende overheidsplannen en bestemmingen kunnen grote gevolgen hebben voor de rechten en de juridische positie van grondeigenaren en huurders. Naast objectieve taxaties door onze registertaxateurs, helpen onze rentmeesters u met:

Zakelijke rechten
advies bij en verzorging van zakelijk rechtvestiging
Nutsbedrijven vestigen vaak een recht van opstal op de onder- of bovenliggende grond voor het aanleggen en onderhouden van:

 • hoogspanningslijnen
 • kabels
 • leidingen

Wij adviseren u daarbij en verzorgen op projectmatige wijze de zakelijke rechtsvestiging voor een tracé.

Aan- en verkoop
op basis van de vrije marktwaarde of de onteigeningswet
Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever bepalen wij de juiste waarde van het vastgoed ten behoeve van aan- of verkoop. Dit gebeurt op basis van de vrije marktwaarden of de uitgangspunten van de Onteigeningswet.

Daarnaast signaleren wij risico’s en adviseren onze opdrachtgever daarover.

Onteigening
taxatie van volledige schadeloosstelling & deskundige bijstand
Onteigening is het meest ingrijpende instrument dat de overheid kan inzetten om eigenaar van een onroerende zaak te worden. De onteigeningsprocedure is dan ook aan strikte voorwaarden gebonden. Ook kent de Onteigeningswet veel jurisprudentie. Wij zijn volledig op de hoogte en kunnen met onze kennis en ervaring slagvaardig namens u optreden.

Hoe helpen wij overheden?

 • wij taxeren de volledige schadeloosstelling voor particulieren eigendommen, bedrijfsonroerendgoed, agrarisch onroerend goed of incourante panden
 • wij voeren minnelijke onderhandelingen, om overeenstemming te versnellen
 • wij assisteren in administratieve en gerechtelijke procedures

Hoe helpen wij eigenaren, pachters en huurders?

 • een vrijblijvend, kosteloos gesprek, om ons te verdiepen in uw situatie – ten behoeve van oordeelsvorming
  en indien u besluit ons in te schakelen
 • bepaling van volledige schadeloosstelling
 • begeleiding van het proces (zogenaamde ‘deskundige bijstand’), vanaf het beginstadium
 • het voeren van onderhandelingen voor een minnelijke schikking
Planschade en nadeelcompensatie
risicoanalyse, preventieadvies en onderzoek schadeclaims
Bij het realiseren van vastgoedplannen – bijvoorbeelde de aanleg van een weg of bedrijventerrein – kunnen partijen te maken krijgen met planschade of nadeelcompensatie. Als gevolg van een planologisch besluit kan de waarde van een onroerende zaak worden aangetast. Ook kunnen de gebruiks- of bouwmogelijkheden afnemen. Tot slot kunnen planologische besluiten leiden tot omzetderving van ondernemingen.

Met onze planschaderapportage bepalen wij wat de impact is van de gewijzigde planologische situatie op de waarde van onroerende zaken. Wij helpen uitvoerders bij het minimaliseren van het risico. Met een risicoanalyse brengen bij het planschaderisico van de beoogde ontwikkeling in kaart. Ook adviseren wij hoe u planschade kunt voorkomen of minimaliseren.

Wij onderzoeken bovendien de juistheid van ingediende schadeclaims en adviseren over de vorm en omvang van de schadevergoeding.

Pacht en erfpacht
advies en belangenbehartiging
Wij geven op maat gesneden advies over de mogelijkheden van onder andere:

 • geliberaliseerde pacht
 • reguliere pacht
 • erfpacht

Bij geschillen tussen de eigenaar en de pachter / erfpachter behartigen wij uw belangen. U weet zich verzekerd van onze expertise op het gebied van taxaties en onze kennis van grondzaken en toepasselijk recht.

Staatssteun
voorkom onrechtmatig verleende steun met onafhankelijke taxatie
Als u als overheid een transactie inzake onroerende zaken aangaat met ondernemingen, heeft u te maken met Europese regelgeving. Die schrijft voor dat staatssteun moet worden voorkomen. U kunt deze staatssteun voorkomen door:

 • een openbare biedprocedure
 • de onroerende zaak te laten taxeren door een onafhankelijke taxateur, voordat de transactie plaatsvindt

In het kader van het voorkomen van staatssteun zijn wij betrokken geweest bij de volgende projecten:

 • herontwikkeling van militaire terreinen
 • studies naar verplaatsing van een dierenpark
 • diverse aan- en verkooptransacties van het Hoogheemraadschap Delfland, Dienst Landelijk Gebied en andere overheden

Onze taxateurs voldoen aan de eisen van de Europese Commissie. Wij voeren de taxaties uit op basis van de International Valuation Standards van het RICS Red Book.

Voor het beheer van randstedelijk en landelijk vastgoed kunt u bovendien terecht bij onze collega’s van Noorderstaete rentmeesters.

Share This