Vanameyde

Verkoop van percelen
grasland en bos Zeijerveld

Leestijd: 5 minuten

Nieuws & blog Nieuws Verkoop van percelen grasland en bos Zeijerveld

Verkoop van percelen grasland en bos Zeijerveld

Leestijd:5 minuten

Een perceel grasland en bos van 02.40.08 hectare aan de Binnenweg te Zeijerveld wordt te koop aangeboden.

Het betreft een perceel grasland en bos, kadastraal bekend als gemeente Assen, sectie AC, nummer 966 en 152. Het object is gelegen op een prachtige locatie in de omgeving van Assen en Zeijen (plaatselijk bekend als Zeijerveld). De grondsoort van het object bestaat hoofdzakelijk uit zandgrond en heeft een grondwatertrap van VI (GHG 40-80). De ontwatering geschiedt via een aantal aangrenzende watergangen langs de Binnenweg. Het bos bestaat hoofdzakelijk uit berken, meidoorn, fijnsparren, zoete kers, wilgen, eiken en vlieren (opgaand struweel – gemengd loofbos). Het perceel grasland is geschikt voor beweiding met paarden (of ander vee). Doordat het grasland is omsloten door bebossing met ontsluitingspaden, is het perceel ook geschikt om te worden gebruikt als kampeerterrein, voor zover het bestemmingsplan dat toelaat.

Gebruik en levering

Het perceel wordt geleverd vrij van pacht, huur en gebruik, behoudens het jachtrecht wat verhuurd is. Op het perceel rusten geen betalingsrechten.

Zakelijke rechten en erfdienstbaarheden

In het kadastraal bericht van het object staan geen zakelijke rechten beschreven. Wel is er een erfdienstbaarheid gevestigd ten laste van een gedeelte van het object gelegen aan de Binnenweg, ten behoeve van een uitweg. Er zal wel een zakelijk recht worden gevestigd met betrekking tot de waarnemingsput, die in eigendom komt van de Provincie.

Milieu

Uitgangspunt van de verkoop is dat er geen belemmeringen zijn voor gebruik als grasland/bosgrond.

Planologie

Het object ligt binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Herziening artikel 30 WRO’ van de Gemeente Assen. Daarnaast ligt het object binnen het bestemmingsplan ‘Facetbestemmingsplan kleinschalig kamperen’ van de Gemeente Assen. Zie voor informatie www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vraagprijs

€ 49.500,– k.k

planologie Zeijerveld

Vragen?

Neem gerust contact op met Yelmer Blaauw
(0592) 30 91 09  

Noorderstaete contact

percelen grasland en bos in Zeijerveld

Share This