Vanameyde

Blog

Filter op :
advies

Nederland staat voor een enorme opgave wat betreft energietransitie. En ook al staan we nog maar aan het begin, het is nu al merkbaar. Voor zowel de particulier als de ondernemer. Voor de stad maar ook zeker voor het platteland.

grondzaken & rentmeesterij

Duurzame landbouw overstijgt het agrarisch bedrijf en gaat een hele regio, de hele sector, de hele keten aan. De rentmeester is bij uitstek de partij om een regierol te pakken als het gaat om de transitie op gebiedsniveau.

grondzaken & rentmeesterij | taxaties

De bedoeling van de wetgever bij het Pachtprijzenbesluit, zijnde het benaderen van de balans tussen het belang van de verpachter (vervangingswaarde c.q. beschikbaar gestelde vermogen) en het belang van de pachter (gebruikswaarde), komt tot uiting in de markt. De markt wordt immers gevormd door de wisselwerking tussen een redelijk handelend gebruiker (koper danwel huurder/pachter) en een redelijk handelend verkoper (danwel verhuurder/verpachter). Bij het vaststellen van de pachtprijs dient derhalve aansluiting te worden gezocht bij marktgegevens, hetgeen bovendien goed mogelijk is.

grondzaken & rentmeesterij

De rentmeester als tussenpersoon tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en tussen opdrachtnemer en grondeigenaar bij vestiging van zakelijke rechten van opstal.

1 2 3
Share This