Privacy Policy

Algemeen
Deze privacy policy is van toepassing op alle gegevens die Van Ameyde Waarderingen B.V. (hierna: “Van Ameyde” of “wij”/”ons”/”onze”) verzamelt en verwerkt van haar klanten en andere bezoekers van haar websites.

Van Ameyde
De primaire diensten van Van Ameyde omvatten onder andere het behandelen van schades en diensten omtrent risicomanagement. Deze activiteiten vinden niet plaats via de websites maar via separate, beveiligde omgevingen. Deze privacy policy geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens op onze websites. Via onze websites kunnen bezoekers zich registreren voor het downloaden van whitepapers, zich inschrijven voor nieuwsbrieven, zich opgeven voor deelname aan seminars en/of informatie opvragen over bijeenkomsten. Van Ameyde treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens zijn: Meaner 651 6825 ME Arnhem 026 352 18 30 waarderingen@vanameyde.com

Verwerking van persoonsgegevens
Van Ameyde hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites en voldoet daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving. Persoonsgegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In deze privacy policy is per dienst beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. 1. Bezoek websites Van Ameyde maakt op de websites gebruik van cookies. De cookies die wij gebruiken bevatten geen persoonsgegevens en worden anoniem opgeslagen. Meer informatie over welke cookies wij gebruiken, kunt u vinden in de Cookie Statement op onze website. 2. Informatie over bijeenkomsten / deelname seminars Wanneer een bezoeker informatie opvraagt over bijeenkomsten en cursussen en deelname aan seminars, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam
Functie
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Bedrijfsadres (optioneel)
Telefoonnummer (optioneel)

Bovengenoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het leveren van de opgevraagde informatie en/of om u in te schrijven voor deelname aan een seminar. Van Ameyde gebruikt deze gegevens daarnaast om met u te communiceren. Het opgegeven e-mailadres kan tevens worden gebruikt voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven (zie onder 3). 3. Digitale nieuwsbrieven Voor het versturen van een of meerdere van onze digitale nieuwsbrieven verwerken wij uitsluitend uw e-mailadres. Wij versturen de nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van interessant nieuws rondom onze producten en/of diensten en/of van derde partijen. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven met behulp van de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief. Daarnaast kunt u zich altijd per e-mail afmelden via waarderingen@vanameyde.com. Uw afmelding voor het gebruik van uw e-mailadres wordt binnen vijf werkdagen door Van Ameyde verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich hebt afgemeld. 4. Whitepaper downloaden Wanneer een whitepaper wordt gedownload vanaf de Van Ameyde websites, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam
Functie
Bedrijfsnaam
E-mailadres

Deze gegevens worden verwerkt om de whitepaper aan u te verstrekken. Daarnaast zullen wij toestemming vragen om naar het opgegeven e-mailadres informatie te sturen dat gerelateerd is aan het onderwerp van de gedownloade whitepaper. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken per e-mail via waarderingen@vanameyde.com.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u op onze website gegevens invult voor één van de doeleinden zoals hierboven genoemd, bewaren wij uw gegevens totdat u heeft aangegeven niet meer gebruik te willen maken van onze dienst(en) door een e-mail te sturen naar waarderingen@vanameyde.com.

Zijn uw persoonsgegevens veilig?
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking en om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zo accuraat mogelijk zijn, heeft Van Ameyde passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Het betreft onder andere:

Een intern autorisatieproces van onze medewerkers;
Een Interne procedure voor het omgaan met datalekken;
Het maken van een dagelijkse back-up van onze database; en
Het toepassen van een versleutelde verbinding op onze servers
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Van Ameyde verstrekt uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derde partijen, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Bij een aantal diensten maken wij gebruik van derde partijen die onder de verantwoordelijkheid van Van Ameyde optreden als verwerker van persoonsgegevens. In sommige gevallen kan het gaan om dienstverleners voor het verlenen van marketingactiviteiten. Wij doen uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten waarin duidelijke afspraken staan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan organisaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Mocht dit veranderen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via de privacy policy.

Wat zijn uw rechten?
U heeft altijd het recht, met redelijke tussenpozen, om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Nadat u deze heeft bekeken, kunt u vragen om deze te laten corrigeren of wissen. Daarnaast kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens laten blokkeren. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met ons via waarderingen@vanameyde.com.

Klachten?
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kunt u hier vinden.

Vragen?
Wij hechten grote waarde aan uw mening. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de manier waarop Van Ameyde met uw gegevens omgaat of wilt u uw persoonsgegevens inzien, dan kunt u contact opnemen met ons via waarderingen@vanameyde.com. Deze privacy policy kan op elk moment gewijzigd worden. U vindt de meest up-to-date versie van de privacy policy altijd op de website www.vanameyde.com . Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 7 februari 2018.

 

 

Share This