Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1. In deze voorwaarden is “opdrachtnemer” de besloten vennootschap Van Ameyde Waarderingen B.V.
1.2. In deze voorwaarden is “opdrachtgever”:
a. de partij die om een offerte vraagt van en/of een offerte toegestuurd krijgt door de opdrachtnemer;
b. de partij waarmee de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat van welke aard dan ook;
c. voor zover dit niet al besloten ligt in a of b, de eigenaar van de goederen ten aanzien waarvan de opdrachtnemer haar diensten verleent en/of werk verricht of goederen levert;
d. de partijen die samen een enkele order hebben verstrekt;
e. de gemachtigden of vertegenwoordigers van de partijen zoals genoemd onder a tot en met d.

2. Toepasselijkheid
2.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle vormen van dienstverlening en op leveringen door de opdrachtnemer.
2.2. Alle andere voorwaarden (waaronder enige voorwaarden die de opdrachtgever verklaart toe te passen op grond van een aankooporder, orderbevestiging, specificatie of ander document) worden nadrukkelijk uitgesloten.

3. Opdracht
3.1. De diensten en leveringen door de opdrachtnemer met inbegrip van de offertes en aanbiedingen die daaraan vooraf zijn gegaan, zijn uitsluitend gerelateerd aan het gestelde doel; er worden geen consequenties aan verbonden voor enig ander doel.
3.2. Onder vervanging van 7:404 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek en 7:407 (2) van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, worden aanbiedingen door de opdrachtnemer uitsluitend als bedrijf geaccepteerd.

4. Overeenkomst
4.1. De overeenkomst zal slechts zijn gesloten middels een geschreven orderbevestiging van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever en de overeenkomst bestaat uit een dergelijke schriftelijke orderbevestiging en deze voorwaarden.
4.2. Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen bindend indien deze zijn bevestigd en/of schriftelijk goedgekeurd door de opdrachtnemer.
4.3. De overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot de opdracht. Deze overeenkomst vervangt en treedt in de plaats van enige voorgaande schriftelijke ofwel mondelinge voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie.

5. Verplichtingen van de opdrachtnemer
5.1. De opdrachtnemer voert de opdracht met redelijke zorg en bekwaamheid uit.

6. Deskundigen
6.1. Indien en voor zover de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht, kan hij bijgestaan worden door één of meerdere externe deskundigen.
6.2. De opdrachtnemer betracht voldoende zorgvuldigheid wanneer hij gebruik maakt van de diensten van deskundigen (daarbij inbegrepen binnenlandse en buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, gerechtsdeurwaarders, adviseurs of dienstverleners). Echter, de opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze deskundigen.

7. Vertrouwelijkheid
7.1. De opdrachtnemer is verplicht om vertrouwelijkheid te waarborgen jegens derde partijen met betrekking tot alles waarvan hij op de hoogte is gesteld of is gekomen in het kader van de opdracht.
7.2. Materialen in de ruimste zin van het woord ontwikkeld door de opdrachtnemer of beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever voor het doel van de uitvoering van de opdracht worden niet vermenigvuldigd of beschikbaar gesteld aan derden door de opdrachtgever zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
7.3. Om elke twijfel weg te nemen kan de opdrachtnemer geanonimiseerde gegevens over claims van de opdrachtgever gebruiken voor onderzoeks- en analysedoeleinden.
7.4. De uitvoering van de opdracht vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever. Derden zijn niet gerechtigd tot het ontlenen van enige rechten aan de inhoud van het uitgevoerde werk, waaronder de rapporten.

8. Voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht
8.1. De opdrachtgever ziet erop toe dat de uitvoering van de opdracht plaats kan vinden onder zodanige voorwaarden en omstandigheden die redelijkerwijs geïmpliceerd zijn door de aard van de opdracht.
8.2. De opdrachtgever ziet er in het bijzonder op toe dat de opdrachtnemer en/of haar werknemers en/of de externe experts die ingehuurd worden door de opdrachtnemer, toegang krijgen tot locaties en/of objecten waarvoor toegang nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

9. Gegevens van de opdrachtgever
9.1. Naar aanleiding van, of zo snel mogelijk na het plaatsen van de opdracht, verschaft de opdrachtgever alle gegevens en/of informatie en/of items die nodig zijn voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht aan de opdrachtnemer. In het bijzonder voorziet hij de opdrachtnemer van schriftelijke informatie indien de opdrachtnemer dit verlangt en op een tijdige manier zoals aangegeven door de opdrachtnemer.
9.2. De opdrachtgever stemt ermee in dat dergelijke gegevens correct en compleet zijn. De opdrachtnemer vertrouwt op de zorgvuldigheid en compleetheid van dergelijke gegevens zonder dit apart te verifiëren en de opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doorgeven van veranderingen aan de opdrachtnemer.
9.3. Indien, desondanks, de onjuistheid en/of incompleetheid van de door de opdrachtgever verschafte gegevens:
9.4. tot een onjuiste en/of onzorgvuldige uitvoering leiden van de opdracht door de opdrachtnemer en/of door de externe deskundigen ingehuurd door de opdrachtnemer, is dat voor rekening en risico van de opdrachtgever; en/of
9.5. tot onnodige kosten en/of financiële schade leiden voor de opdrachtnemer en/of voor de externe deskundigen die zijn ingehuurd door de opdrachtnemer en/of voor andere derde partijen, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor het vergoeden van die kosten en/of financiële schade.

10. Overmacht
10.1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor een vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen of het niet-nakomen van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst voor zover een dergelijke vertraging of niet-nakoming voortvloeit uit oorzaken van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot brand, overstromingen, natuurrampen, handelingen of voorschriften van enig overheids- of supranationale instantie, oorlog, oproer, staking, lock-out en arbeidsconflicten.

11. Beëindiging en ontbinding
11.1. De opdrachtnemer is gerechtigd zijn activiteiten met onmiddellijke ingang te beëindigen en de overeenkomst te ontbinden voor het deel dat nog niet is uitgevoerd door middel van een schriftelijk bericht aan de opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst, en onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, financiële schade en rente, indien de opdrachtgever:
11.2. failliet wordt verklaard, afstand doet van een boedel, een aanvraag indient voor tijdelijke surseance van betaling of schuldsanering, of er beslag wordt gelegd op al zijn bezittingen of een gedeelte daarvan, of een gedeeltelijke of gehele liquidatieprocedure van zijn bedrijf voortzet;
11.3. overlijdt of onder curatele wordt gesteld of, indien het een rechtspersoon betreft, een beslissing tot ontbinding wordt genomen;
11.4. in het geval van een inbeslagname van welke aard dan ook ten koste van de opdrachtgever;
11.5. een verplichting niet nakomt die krachtens de wet of deze voorwaarden is opgelegd;
11.6. er niet in slaagt binnen de afgesproken periode een factuur of gedeelte daarvan te betalen; of er anderszins één of meerdere van zijn verplichtingen die voortkomen uit de opdracht jegens de opdrachtnemer niet nakomt;
11.7. een staking of de overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk onderdeel daarvan voortzet, daarbij inbegrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, of doorgaat met een wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
11.8. in algemene zin, al die gevallen waarin, na het sluiten van de overeenkomst, er omstandigheden bekend worden aan de opdrachtnemer die hem gegronde redenen geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt.
11.9. Indien de opdrachtgever, nadat één of meerdere van bovenstaande gevallen zijn opgetreden en de opdrachtnemer zijn activiteiten om die reden heeft beëindigd, nog steeds zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer nakomt, is de opdrachtnemer slechts verantwoordelijk om – naar eigen inzicht – een mondeling of schriftelijk rapport in te dienen over de reeds uitgevoerde activiteiten.
11.10. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in 11.1, is de opdrachtnemer ook gerechtigd om, naar eigen inzicht, in de gevallen genoemd in 11.1 de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat hij het verschuldigde bedrag alsmede rente en kosten heeft ontvangen.

12. Beëindiging en bewaarplicht
12.1. De activiteiten van de opdrachtnemer eindigen (behalve in het geval van beëindiging zoals bepaald in artikel 11) met het overhandigen van het eindrapport en/of de laatste debetnota aan de opdrachtgever.
12.2. De opdrachtnemer houdt een digitaal archief bij van alle data, correspondentie, documenten en andere papieren die betrekking hebben op de acceptatie en de uitvoering van de opdracht gedurende een periode van zeven jaar na afronding van de opdracht; andere concrete zaken die betrekking hebben op het onderwerp van de overeenkomst worden bewaard door de opdrachtnemer gedurende een maximale periode van twaalf maanden na afronding van de opdracht.

13. Betaling
13.1. De opdrachtnemer berekent aan de opdrachtgever het tarief zoals onderling overeengekomen.
13.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt betaling zonder enige korting binnen dertig dagen na de factuurdatum uitgevoerd door middel van storting of overmaking naar een giro- of bankrekening die wordt aangewezen door de opdrachtnemer. De waardegegevens vermeld op het afschrift van de giro- of bankrekening zijn bepalend en worden daarom beschouwd als zijnde de dag van betaling.
13.3. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd tot het eisen van vooruitbetaling, betaling in contanten of een zekerheidsstelling voor betaling.
13.4. Betalingen door de opdrachtgever worden eerst verrekend met de rente die hij verschuldigd is alsmede de incassokosten en/of administratiekosten gemaakt door de opdrachtnemer en worden dan afgeboekt op de oudste nog openstaande factuur.
13.5. Indien omstandigheden waarnaar verwezen wordt in 11.1 zich voordoen, is de opdrachtgever op grond van de wet in gebreke door het simpele feit dat een van de voornoemde omstandigheden zich voordoet. Alle claims van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd.

14. Rente en kosten
14.1. Indien de betalingsperiode is verstreken, is de opdrachtgever wettelijk in gebreke en is de opdrachtnemer gerechtigd om, vanaf de datum waarop de betalingsperiode is verstreken, de opdrachtgever een rente te berekenen van 3% per jaar bovenop de wettelijke handelsrente die van toepassing was op de vervaldatum, in verband waarmee een gedeelte van een maand wordt beschouwd als een volledige maand.
14.2. In het geval van niet-betaling, late betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de opdrachtgever, is opdrachtgever de opdrachtnemer, naast het bedrag van de factuur en de rente, alle incassokosten verschuldigd, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die zijn veroorzaakt door de niet-betaling of door de niet-nakoming. Voor zover geldig op grond van toepasselijk recht, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het bedrag verschuldigd door de opdrachtgever, inclusief de bovengenoemde rente, met een minimum van EUR 500,- en zijn deze verschuldigd in die gevallen waarin de opdrachtnemer de hulp van een derde partij heeft ingeroepen voor het innen van de schuld. Het bedrag van de buitengerechtelijke incassokosten en de verplichting van de opdrachtgever om de buitengerechtelijke incassokosten te betalen komen voort uit het feit dat de opdrachtnemer een derde partij inhuurt, zonder dat de opdrachtnemer verplicht is om aan te tonen dat hij deze kosten daadwerkelijk gemaakt heeft.

15. Aansprakelijkheid
15.1. Niets in deze voorwaarden is bedoeld om de aansprakelijkheid van elk der Partijen jegens de andere te beperken of uit te sluiten voor:
15.2. overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van elk der Partijen of de nalatigheid van werknemers van elk der Partijen bij het handelen in de uitoefening van hun dienstbetrekking.
15.3. aansprakelijkheid voor frauduleuze praktijken.
15.4. enige andere aansprakelijkheid die elk der Partijen bij wet niet kunnen uitsluiten of beperken.
15.5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt aan, door of vanwege apparatuur en andere zaken die beschikbaar zijn gesteld door de opdrachtgever.
15.6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen claims van derde partijen met betrekking tot enige schade veroorzaakt aan, door of vanwege apparatuur en andere artikelen die beschikbaar zijn gesteld door de opdrachtgever, en ook met betrekking tot schade aan goederen die geïnspecteerd dienen te worden.
15.7. De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk op grond van een overeenkomst, een onrechtmatige daad, (inclusief, maar zonder beperking tot nalatigheid) en/of schending van een wettelijke plicht voor enige indirecte of gevolgschade, waaronder bedrijfsschade en winstderving.
15.8. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer op grond van een overeenkomst, een onrechtmatige daad (inclusief, maar zonder beperking tot nalatigheid) en/of schending van een wettelijke plicht, is beperkt tot het bedrag dat betaald wordt krachtens de professionele aansprakelijkheidsverzekering(en) die door de opdrachtnemer zijn afgesloten, verhoogd met het bedrag van het eigen risico, in aanmerking nemend dat het totaal van deze bedragen beperkt is tot EUR 100.000,-. Informatie over de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt op verzoek aan de opdrachtgever gestuurd.
15.9. Indien, om welke reden dan ook, en zonder enige uitzondering, geen uitkering door de verzekeraar wordt gedaan, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in alle gevallen beperkt tot de kosten gerekend door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever met betrekking tot de order in kwestie, met een maximum van EUR 10.000,-. Het samenvallen van orders, indien dit aan de orde is, wordt in dit opzicht beschouwd als één enkele opdracht.
15.10. Alle vorderingen door de opdrachtgever zijn nietig indien deze niet schriftelijk bij de opdrachtnemer zijn ingediend en met vermelding van de motieven binnen zes maanden nadat de opdrachtgever wist, of redelijkerwijs geweten kon hebben, van de feiten waarop de vordering gebaseerd is en in ieder geval binnen 12 maanden na afronding van de opdracht door de opdrachtnemer door middel van de laatste debetnota.
15.11. In deze voorwaarden wordt de volle omvang van de verplichtingen en aansprakelijkheden van de opdrachtgever en de opdrachtnemer met betrekking tot de opdracht uiteengezet. Alle bepalingen, garanties of andere voorwaarden betreffende de opdracht die anderszins geïmpliceerd zijn, worden hierbij nadrukkelijk uitgesloten voor zover wettelijk is toegestaan.

16. Vrijwaring
16.1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aansprakelijkheidsclaims door derden, van welke aard ook, waarvoor de opdrachtnemer mogelijk deze algemene voorwaarden niet in kan roepen, voor zover deze claims uitgesloten zouden zijn indien de derde partijen die hier worden genoemd, aan deze algemene voorwaarden gehouden of gebonden zouden zijn.
16.2. De opdrachtgever vergoedt aan de opdrachtnemer alle redelijke kosten van verdediging tegen de voornoemde derde partijen, waaronder wordt verstaan, onder andere, de kosten van gerechtelijke procedures, de honoraria van advocaten, de griffiekosten, en de kosten van getuigen en experts.

17. Algemeen
17.1. Geen der partijen is aansprakelijk jegens de ander voor enige vertraging in de uitvoering (behalve waar het betrekking heeft op betaling) van haar verplichtingen of het niet-nakomen van haar verplichtingen op grond van de opdracht voor zover een dergelijke vertraging of niet-nakoming voortvloeit uit oorzaken van onmacht, inclusief, maar niet beperkt tot brand, overstromingen, natuurrampen, handelingen of voorschriften van enige overheids- of supranationale instantie, oorlog, oproer, staking, lock-out en arbeidsconflicten.
17.2. Een vertraging door één der partijen in het afdwingen van een van deze voorwaarden heeft geen invloed op, of vormt geen beperking van de rechten en rechtsmiddelen van elk der partijen krachtens deze overeenkomst. Afstand van enige voorwaarde is alleen geldig indien schriftelijk ingediend en ondertekend door de partij die afstand doet.
17.3. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat enige bepaling van de overeenkomst (of deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, dan wordt die bepaling of gedeeltelijke bepaling, in de mate waarin nodig, geacht verwijderd te zijn, en dit heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van de overeenkomst.

18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechtbank in het gebied waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij dit in verplichte wettelijke bepalingen over bevoegdheid anders is bepaald.

Share This